Ochrana dat

Ochrana údajů

Ochrana údajů má pro vedení společnosti PHI Essences BV zvláštní význam.
Používání našich webových stránek je v zásadě možné bez jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů vyžadováno. Pokud je zpracování osobních údajů nutné a neexistuje pro ně právní základ, zpravidla žádáme subjekt údajů o souhlas. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti PHI Essences BV pro danou zemi. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se naše společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o svých právech podle těchto zásad ochrany osobních údajů. Společnost PHI Essences BV jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Nicméně přenosy dat přes internet mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každá dotčená osoba možnost předat nám osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.


1. Definice

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PHI Essences BV vycházejí z terminologie používané evropskou směrnicí a regulačním orgánem při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO).

Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii. V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme následující pojmy, mimo jiné:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Za identifikovatelnou fyzickou osobu se považuje osoba, která přímo nebo nepřímo, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více zvláštních znaků, vyjadřuje fyzickou, fyziologickou , genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby, kterou lze identifikovat.

b) dotčená osoba Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakýkoli proces nebo série operací souvisejících s osobními údaji, jako je shromažďování, sběr, uspořádání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo úprava, čtení, dotazování, použití, prováděné pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich; zpřístupnění předložením, šířením nebo jinou formou poskytnutí, odsouhlasení o

Profilování je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních informací k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů, aniž by bylo třeba dalších informací, za předpokladu, že tyto další informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce

Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve spolupráci s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členských států, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo vnitrostátním právem.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce. i) Příjemce Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, agentura, úřad nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. Za příjemce se však nepovažují orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí. j) třetí strana Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, subjekt nebo jiný subjekt než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné v rámci přímé odpovědnosti správce nebo zpracovatele zpracovávat osobní údaje. k) Souhlas Souhlas je jakýkoli dobrovolně daný a jednoznačně vyjádřený formou prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu subjektu údajů pro daný případ, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, je.

2. Jméno a adresa správce Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů v členských státech Evropské unie a dalších předpisů, které mají povahu ochrany osobních údajů, je:

PHI Essences BV
Rijksweg Zuid 1
5951 AM Belfeld
Netherlands

Tel .: +31 (0) 77 475 42 52

E-Mail: info@phiessences.com

Webside: www.PHIessences.com

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů.
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Andreas Korte
PHI Essences BV
Rijksweg Zuid 1 5951
AM Belfeld
Netherlands
Tel .: +31 (0) 77 475 42 52
E-Mail: info@phiessences.com
Webside: www.PHIessences.com

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Shromažďování obecných údajů a informací Webové stránky společnosti PHI Essences BV shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je webová stránka navštívena dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Jedná se o (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetovou stránku, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrers), (4) dílčí webové stránky, které (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace používané v případě útoků na naše systémy informačních technologií. Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost PHI Essences BV žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) řádnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a k jejich propagaci, (3) k zajištění nepřetržitého fungování našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a ( 4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace vyhodnocuje společnost PHI Essences BV jednak statisticky a dále s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby byla zajištěna optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů.